Help for English

Angličtina pro začátečníky - Mapa kurzu

STARTER Vydáno dne 17.08.2007

Obsah kurzu ‚Angličtina pro začátečníky‘, mapa jednotlivých lekcíOnline kurz angličtiny pro začátečníky zdarma

PRACOVNÍ VERZE

Úvodní informace | Mapa kurzu | Ohlasy a komentáře

Mapa kurzuUNIT 1: Základní osobní údaje

Úvodní seznámení s angličtinou, tvorba jednoduchých vět se slovesem být, osobní a přivlastňovací zájmena, podávání základních osobních informací a tvoření otázek na ně.

teoretické lekce
praktické lekce
cvičení a aktivity
Anglické pozdravy
jak se v angličtině lidé zdraví

Oslovování
jak v angličtině oslovujeme, tykání x vykání

Sloveso být #1
tvary slovesa BÝT v jednotném čísle, přítomný čas
Zaměstnání
jak se ptáme a odpovídáme, názvy zaměstnání

Osobní a přivl. zájmena #1
osobní a přivlastňovací zájmena v jednotném čísle
Jména
jak se ptát na jméno a příjmení


Hláskování
anglická abeceda, hláskování (spelling)
Diktát : zkratky #1, #2
Hláskování: am. spisovatelé
Čísla 1-99
pravopis a výslovnost číslovek 1-99
Telefonní čísla
otázka a odpověď na tel. číslo, čísla 0-9
Diktát : Čísla 1-99
Sloveso BÝT #2
jak se tvoří zápory se slovesem BÝT


Sloveso BÝT #3
tvoření otázek se slovesem BÝT
Věk
kolik je komu let, otázky a odpovědi
Jak se máte?
Otázka 'jak se máš' a jak se na ni odpovídá

Odkud jsi?
jak se člověka zeptat, odkud pochází, odkud je

Důležité státy
přehled důležitých názvů států, poznámky ke gramatice

Národnost
otázka na národnost a jak se na ni odpovídá

Státy a národnosti
přehled názvů států a jim odpovídajících národností

Osobní otázky
přiřaďte k otázkám vhodné odpovědi
George Bush & Kate Bush
poslechové cvičení: přiřaďte k otázkám vhodné odpovědi


UNIT 2: Rodina a přátelé

Mluvení o své rodině a přátelích, používání sloves BÝT a MÍT, množné číslo, popisování lidí, domácí zvířata.

teoretické lekce
praktické lekce
cvičení a aktivity
Sloveso být #4
tvary slovesa BÝT v množném, přítomný čas


Osob. a přivl. zájmena #2
osobní a přivlastňovací zájmena v množném čísle


Množné číslo #1
tvoření množného čísla pravidelných podstatných jmenFamily vocabulary #1
základní slovíčka pro členy rodiny


Family vocabulary #2
další slovíčka týkající se rodiny (vnoučata, příbuzní atd.)

Sloveso MÍT #1
kladné a záporné oznamovací věty s HAVE GOT
Popis lidí
jak popsat vzhled a charakter člověka
Cvičení: Popis lidí #1
poslechové cvičení
Sloveso MÍT #2
otázky s HAVE GOT a krátké odpovědi


Přivlastňovací pád
jak anglicky říci např. Petrův, matčin apod.
Jak se kdo jmenuje
Otázky na jména a odpovědi s použitím přivl. pádu
Cvičení: Family #1, #2
členové rodiny a přivlastňovací pád

Family Tree #1a
poslechové cvičení, rodina, jak se kdo jmenuje
Domácí mazlíčci
Lekce věnovaná domácím zvířátkům
Ukazovací zájmena
anglická ukazovací zájmena
Představování
Jak snadno představit sebe a své známé
Kontrolní test A
Test - opakování UNIT 1 a 2


UNIT 3: Kdo jsme a co děláme

Mluvení o sobě a svých každodenních činnostech, zálibách, koníčcích, zvycích. Používání přítomného prostého času.

teoretické lekce
praktické lekce
cvičení a aktivity
Přítomný prostý čas #1
kladné oznamovací věty v přítomném čase prostém
Kde bydlím, pracuji...
přítomný čas ve větách o tom, kde bydlím, pracuji či studuji

Přítomný prostý čas #2
záporné věty v přítomném čase prostém

Přítomný prostý čas #3
tázací věty v přítomném čase prostém

Přítomný prostý čas #4
krátké odpovědi v přítomném čase
Cvičení: krátké odpov. 1
Jazyky
Důležité jazyky, otázka a odpověď na jazyk
Kolik je hodin? #1
určování času 'digitálně'
Čtení časových údajů
procvičování digitálních časových údajů
Kolik je hodin? #2
klasické určování času
Čtení časových údajů 2
procvičování čtení časových údajů
Frekvenční příslovce
příslovce ALWAYS, OFTEN, NEVER a jejich použití
V kolik hodin?
otázky 'v kolik hodin?' a odpovědi
Dny v týdnu
Názvy dní v angličtině a jejich použití ve větě
Sloveso HAVE #3
Sloveso HAVE ve významu 'dát si, dávat si' apod.
My Typical Day
Slovíčka a fráze pro popis typického dne
Shrnutí slovesa HAVE
Přehled použití slovesa HAVE
LOVE, LIKE, HATE
Jak říci, co máme a nemáme rádi
Cvičení: Brad Pitt
Doplňování chybějících slov + další aktivity
Přítomný prostý čas
Doplňování sloves ve správném tvaru do vět
Kontrolní test A
Test - opakování UNIT 3


UNIT 4: Kde bydlíme

Mluvení o svém dome, svém bytě, svém městě, základní popis cesty, dopravní prostředky.

teoretické lekce
praktické lekce
cvičení a aktivity
Vazba THERE IS/ARE
Jak říci, že někde něco je
Popis domu #1
Místnosti v domě, přízemí, patro
Řadové číslovky 1-99
První, druhý, třetí...
Popis domu #2
Bytové domy, paneláky
Poslech: Which door?
První dveře vpravo, poslední dveře vlevo
Místní předložky 1
Místní předložky IN, ON, UNDER, NEAR, NEXT TO
Slovíčka: My Room, Bathroom, Bedroom, Living Room, Kitchen
Nábytek, vybavení místností
Předložky: poslech, procvič.
Předložky: doplňte dle obr.

Místní předložky IN, ON, UNDER, NEAR, NEXT TO
Nějaký / žádný
Používání SOME, ANY a neurč. členu
Místní předložky 2
IN FRONT OF, BEHIND, ABOVE, OPPOSITE
In the town
Důležité obchody a budovy ve městě
In the town - kde co je
Otázky a odpovědi, místní předložky
Kde co je (cvičení)
Cvičení na poslech a orientaci ve městě
Rozkazovací způsob
Anglický rozkazovací způsob pro jedn. i mn. číslo
Town - kudy se tam jde
Jak se zeptat na cestu, jak cestu popsat
How do you get to work?
Cestování dopravními prostředky
Kontrolní test A
Test - opakování UNIT 4


UNIT 5: Věci okolo nás

Mluvení o věcech okolo nás, popis předmětů, nakupování, jídlo, objednávání v restauraci a mnoho dalšího.

teoretické lekce
praktické lekce
cvičení a aktivity
Počitatelnost podst. jm.
Rozdělení podstatných jmen na počitatelná a nepočitatelná
Každodenní předměty
Základní slovíčka nejrůznější předměty
Jídlo a pití
Základní slovíčka pro jídlo a pití
A / SOME verze A, B,
Doplňte člen nebo SOME
MUCH, MANY, A LOT
Jak říci anglicky 'hodně'
LITTLE / FEW
Jak říci anglicky 'málo'
Jidlo a jednotky
Jak počítat nepočitatelná podstatná jména
Jídlo a jednotky
Slovíčka pro jídlo, pití a jednotky s obrázky
Čísla do milionu
Jak číst čísla do milionu
Procvičování čísel 100-999
1,000-99,999
Interaktivní procvičování čísel
How much is it?
Ptáme se na cenu, čtení cenových údajů
Cvičení: How much is it?
Napište cenové údaje, jaké slyšíte na nahrávce
Can I help you?
Základní fráze pro nakupování
Členy - úvod
Co to jsou členy a k čemu slouží.
Neurčitý člen
Člen A/AN, co vyjadřuje a kdy se používá
Určitý člen
Člen THE, co vyjadřuje a kdy se používá
Nulový člen
Kdy člen "nepoužíváme"
Členy - Test A
Test zaměřený na používání členů.
Popis věcí: materiál
Jak říci, z čeho je něco vyrobené
Popis věcí: opaky
Přídavná jména, opaky
Popis věcí: barvy
Základní barvy, ptáme se na barvu
Kontrolní test A
Test - opakování UNIT 5


UNIT 6: Aktivity v našem životě

Popisujeme nejrůznější aktivity v lidském životě, mluvíme o svých oblíbených činnostech a koníčcích, umíme vyjádřit, co umíme, co musíme a nesmíme dělat...

teoretické lekce
praktické lekce
cvičení a aktivity
'ingový' tvar sloves
Slovesa s koncovkou -ING
LOVE / LIKE / HATE #2
Jak vyjádřit svůj postoj k nejrůznějším činnostem
Pádová osobní zájmena
Zájmena ME, YOU, HIM, HER... a jejich použití
Pádová osobní zájmena
Cvičení: doplňte do vět chybějící zájmena.
Přítomný průběhový čas #1
Základy použití a tvoření přít. průběhového času
Přítomný průběhový čas #1
Procvičování základů přítomného průběhového času
Přítomný průběhový čas #2
Přítomný průběhový čas v otázkách a záporech
Prostý vs průběhový čas
Rozdíly mezi přít. časem prostým a průběhovým
Oblečení #1
Základní slovíčka pro oblečení
WEAR - mít něco na sobě
Jak popsat, co má kdo na sobě a co obvykle nosí
Frázová slovesa
Základní frázová slovesa, použití ve větě
Oblékání - shrnutí
Slovo CLOTHES, slovesa WEAR, GET DRESSED, PUT ON apod.
Sloveso CAN
Co umím, co mohu - modální sloveso CAN
Zdvořilé prosby a otázky
Použití CAN a COULD ve zdvořilostních frázích
Cvičení: Zdvořilé otázky
Procvičujeme použití CAN a COULD ve zdvořilostních frázích
Sloveso HAVE TO
Co musím a co nemusím
Sloveso MUST
Co musím a co nesmím
Modální slovesa #1
Doplňte vhodná modální slovesa do vět
Základní slovesné vazby
Přehled vazeb, kdy použít např. GO, TO GO nebo GOING?
Test: Slovesné vazby
Doplňte správný tvar slovesa do deseti vět.
Kontrolní test A
Test - opakování UNIT 6


UNIT 7: Co bylo, co se stalo

Popisujeme minulost, mluvíme o svém životě, vyprávíme a čteme příběhy / povídky / pohádky atd.

teoretické lekce
praktické lekce
cvičení a aktivity
Měsíce a roční doby
Jak se v angličtině jmenují měsíce a roční období
Datum
Jak se v angličtině píše a čte datum
Základní časové předložky
Časové předložky IN, ON, AT a jejich použití
Min. čas #1: sloveso BÝT
Sloveso být v minulém čase (kladné/záporné věty, otázky)
Min. č. #2: pravidelná slovesa
Pravidelná slovesa v minulém čase
Min. č. #3: neprav. slovesa A, B,
Základní nepravidelná slovesa v minulém čase
Ice Hockey
Lekce pro příznivce ledního hokeje
Časové údaje v minulosti
Jak říci 'včera, před týdnem, před pěti lety...'
Min. č. #4: zápor
Tvoření záporu v minulosti
Min. č. #5: otázky
Tvoření otázek v minulém čase


Na tomto výukovém kurzu se stále pracuje. Další lekce, testy a cvičení jsou postupně zpřístupňovány.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

STARTER

Angličtina pro začátečníky - Informace o kurzu

Úvodní informace o našem online kurzu angličtiny pro začátečníky.
STARTER

Anglické pozdravy

Jak v angličtině pozdravit.
STARTER

Odkud jsi?

Jak se zeptáme na to, odkud člověk pochází a jak se na takovou otázku odpovídá.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Angličtina pro začátečníky - Mapa kurzu 178 1261294 Od Hynek poslední příspěvek
před 6 lety