Help for English

Přídavné jméno FINE

UPPER-INTERMEDIATE Vydáno dne 16.09.2023

Umíte správně používat slovo FINE jako přídavné jméno? Často se zde chybuje.Přídavné jméno FINE

Anglické slovo fine/'faɪn/ je až nebezpečně podobné českému fajn. To sice v češtině používáme v mnoha různých situacích, ale vždy popisuje něco velice pozitivního. Dokonce můžeme říct, že něco bylo moc fajn. Anglické very fine je v takových situacích úplný nesmysl. Ale nepředbíhejme…

Začneme větou, kterou jste se patrně naučili v samých začátcích studia:

How are you? – I'm fine, thanks.

A v tom je možná zakopaný pes – studenti si totiž od začátku spojí slovíčko fine s něčím pozitivním (“mám se dobře”). Jenže to není rozhodně jediný jeho význam. Může se totiž pohybovat na škále od “ujde to” až po “vynikající”.

fine = v pořádku, ucházející

První význam přídavného jména fine/'faɪn/ je v pořádku, ucházející, vyhovující, nebo hovorově v pohodě (ve smyslu “ujde to”). Je to jeho hovorové použití, proto tento význam uslyšíte asi nejčastěji.

Sem si můžeme zařadit i výše zmíněnou větu I'm fine. Ve slovníku totiž najdete definici acceptable nebo satisfactory, nikoli excellent. Touto větou neříkáte, že se máte vyloženě fantasticky, ale ani si nestěžujete – prostě říkáte, že je vše OK.

I'll see you at Jen's place tomorrow. – OK, fine. TTT *1
If you want to stay at home, that's fine. I can go alone. TTT *2
There's nothing wrong with the soup. It tastes fine. TTT *3
Don't worry. Your presentation was fine. TTT *4
Yes, the flat is quite small, but I think it's fine for one person. TTT *5
Listen to the printer. It's squeaking or something. – Well, it sounds fine to me. TTT *6
Isn't the dress I'm wearing a bit vulgar for the party? – No, I think it looks fine. TTT *7
If you really want to break up with me, that's fine. TTT *8 

Pozn.: Poslední věta může být myšlena sarkasticky, což je u tohoto slova poměrně běžné. Záleží na tónu hlasu.

V poslední větě by se dala použít i fráze that's fine by me, kterou lze přeložit jako to mi nevadí (nikoli že jste z toho vyloženě nadšení).

Can we order pizza? – That's fine by me. TTT *9
I will go alone. – Fine by me. TTT *10 

V tomto významu má slovo fine velice podobný význam jako ok. Ani u něj totiž nepopisujeme něco vyloženě skvělého:

How was the concert? – It was fine. TTT *11 (ušlo to)
How was the party? – It was OK. TTT *12 (ušlo to)

Extrémní přídavné jméno

V tomto významu (ale pouze v tomto) patří přídavné jméno fine mezi tzv. extrémní či limitní, pro která platí dvě zásadní pravidla:

 • nestupňují se (finer, finest)
 • nepoužívají se se slovíčkem very (very fine)

Teorie není zase až tak důležitá, ale druhý bod je neduhem mnoha studentů. V češtině totiž používáme spojení moc fajn, velice fajn a tohle studenti chtějí vyjádřit slovním spojením very fine. Jenže to by znamenalo doslova “velice jemné” či “velice vytříbené” (o čemž bude řeč později.). Více informací k tomu najdete v článku Extrémní přídavná jména.

Ve výše uvedeném článku se taky dočtete, že u tohoto druhu přídavných jmen se místo very používají jiná slova, především absolutely či perfectly. Proto je naprosto běžné říct:

It's absolutely fine. – Je to úplně v pohodě. / Vůbec mi to nevadí.
It was perfectly fine. – Bylo to naprosto v pohodě. / Vůbec mi to nevadilo.

Pozn.: Ani zde však nepopisujete něco skvělého či výborného.

fine = dobrý, výborný, skvělý

Přídavné jméno fine/'faɪn/ ovšem opravdu může mít i významy výborný, skvělý. Používá se takto pouze před podstatným jménem (zatímco předchozí význam má použití za slovesem).

He's one of the finest chefs in Britain. TTT *13
She's a fine actress. I adore her. TTT *14 

Toto použití je však poměrně formální. Častěji spíše uslyšíte např. great či excellent.

fine = vybraný, kvalitní, vytříbený

Můžeme jít ještě dál. Přídavné jméno fine/'faɪn/ se totiž často používá i ve významu vybraný, výborný, kvalitní, vytříbený, prvotřídní či dokonce luxusní.

The art gallery displayed some truly fine pieces of contemporary art. TTT *15
The fine craftsmanship of the handmade furniture caught his eye. TTT *16
We had a fine time at the beach, playing in the sun and enjoying the waves. TTT *17
The teacher praised Sarah's essay as a fine piece of writing. TTT *18
The tailor did a fine job with my suit. It fits perfectly. TTT *19
This book is a fine example of classic literature, its storytelling is timeless. TTT *20 

Spojení fine art překládáme jako výtvarné umění, krásné umění nebo prostě jen umění (ale ne užitkové).

The museum downtown has a stunning collection of fine art from various time periods. TTT *21
Some people invest in fine art because they believe it will appreciate in value over time. TTT *22 

Časté spojení je taky například fine dining, které popisuje nejvyšší formu gastronomie, tedy jakési vytříbené stolování. Tam se pochopitelně podávají fine wines (vybraná vína) a jídlo se servíruje na fine china (porcelán nejvyšší kvality).

This restaurant is known for its fine dining experience, with exquisite dishes and top-notch service. TTT *23
His cellars were full of fine wines. TTT *24
My grandmother's fine china has been passed down through generations and is used only on important family gatherings. TTT *25 

V britské angličtině se slovo fine/'faɪn/ používá také ve spojení s počasím, v tom případě popisuje hezký den bez deště.

The weather is fine today, perfect for a picnic in the park. TTT *26 

V tomto významu se už přídavné jméno fine běžně stupňuje:

 • finer /'faɪnə/ – lepší, vybranější, kvalitnější, vytříbenější
 • finest /'faɪnɪst/ – nejlepší, nejkvalitnější

The chef insisted on using finer ingredients to elevate the taste of the dish. TTT *27
Meg had a finer sense of style than her friends. Her outfits were always perfectly matched. TTT *28
The finest moment of the concert was when the lead singer hit that high note. TTT *29
This restaurant is known for serving the finest cuisine in the entire city. TTT *30 

Používá se i ve spojení se slůvky very či really – velice kvalitní.

The restaurant's cu­isine is known for its very fine flavours and exceptional quality. TTT *31
She did a really fine job on the presentation. It was informative and engaging. TTT *32 

fine = jemný, drobný, malý

Před chvílí byla řeč o fine china, což je porcelán nejvyšší kvality, ale taky se někdy označuje jako jemný porcelán.

A význam jemný či třeba drobný, tenký, malý je další možný překlad přídavného jména fine/'faɪn/.

The artist used a fine brush to add intricate details to the painting. TTT *33
The spider's web was so fine that it was almost invisible to the naked eye. TTT *34
The thread she used for sewing was extremely fine, making it perfect for delicate fabrics. TTT *35
There's a fine line between success and failure. TTT *36
She had a fine figure, with slim arms and a slender waist. TTT *37 

Používá se často i ve spojení s nějakou strukturou. Například fine sand je jemný písek (protiklad je coarse sand).

I used fine sand and gravel as the bed material. TTT *38 

Nebo třeba fine-tooth comb je hustý hřeben (s mnoha tenkými zoubky). Spojení fine-tune znamená doladit, vyladit (k dokonalosti – doslova, třeba signál, ale i přeneseně).

Užitečné spojení je fine print, které označuje drobný text často ve smlouvách (kde mnohdy kvůli tomu přehlédnete důležité detaily).

Always make sure to read the fine print on any contract before you sign it. It may contain important details. TTT *39
The fine print on the warranty explained the coverage and any exclusions for our new appliance. TTT *40 

I zde je možno stupňovat – finer /'faɪnə/ (jemnější, menší), finest /'faɪnɪst/ (nejjemnější) nebo použít slovo very, really apod.

The jeweler used a finer grade of diamonds for the engagement ring. TTT *41
His handwriting became finer and neater as he practiced over the years. TTT *42
The finest sand on the beach was so soft that it almost felt like powdered sugar. TTT *43
The pastry chef insisted on using the finest cocoa powder to create a rich, velvety texture in the chocolate mousse. TTT *44 

ucházející VS vynikající

Ještě jednou připomínáme, že přídavné jméno fine ve významu ucházející je běžně hovorové a používá se takto za slovesem a nenásleduje podstatné jméno. Také se v tomto významu nestupňuje ani nepojí se slovem very.

Naopak ve významu prvotřídní, vytříbený se většinou používá před podstatným jménem, lze ho spojovat se slovy jako very či really a může být vnímáno jako formální. Porovnejte:

The acting was fine. – Herecké výkony byly ucházející. (hovorové)
The acting was very fine. – Herecké výkony byly velice kvalitní. (formální)
She is a fine actress. – Je to vynikající herečka. (formální)
She is a very fine actress. – Je to velice kvalitní herečka. (formální)

Nebo porovnejte tyto věty:

The people at the party were fine. – Lidi na tom večírku byli fajn, v pohodě. (hovorové)
Throughout my career I have met some fine people. TTT *45 Během své kariéry jsem potkal několik vynikajících lidí. (formální)

Spojení fine people popisuje vynikající lidi, nebo taky “na úrovni”. Věta působí dosti formálně. Nepřeložili bychom ji tedy jako fajn lidi, což je spíše hovorové. Pro takový překlad bychom volili např. great people.

Příslovce FINE

Samotné slovo fine/'faɪn/ se používá i jako příslovce ve významu dobře a patří do běžné hovorové angličtiny.

A máme zde podobný problém jako výše. Ve výkladovém slovníku u tohoto významu najdete in a way that is acceptable / satisfactory / good enough, nikoli vyloženě good či excellent, jak si někteří myslí.

The trousers fit you fine. You should buy them. TTT *46
I don't know what's wrong with the printer. It was working fine yesterday. TTT *47 

Spojení suit sb fine můžeme přeložit jako hodit se, vyhovovat. Je to zcela jistě myšleno pozitivně, ale i zde se spíše zaměřujeme na to, že je to pro nás akceptovatelné.

Monday morning suits me fine. I'll meet you outside our office building. TTT *48
The accommodation suited us fine. TTT *49 

Spojení do fine přeložíme jako mít se dobře, ale opět spíše ve smyslu být v pořádku, nebo taky dělat dobře (uspokojivě), či vyhovovat.

She was doing fine until her ex showed up. TTT *50
I need something to drink. A glass of water will do fine. TTT *51 

Pozn.: V poslední větě ale můžete říct také A glass of water will do me fine nebo jen A glass of water will do se stejným významem.

Příslovce FINELY

Zmínit můžeme i “běžné” příslovce finely/'faɪnli/, které má význam precizně, pečlivě, jemně nebo třeba nadrobno.

Now add some finely chopped parsley. TTT *52
The chef sprinkled some finely grated cheese on top of the pasta. TTT *53
The artist used a finely pointed brush to add intricate details to the portrait. TTT *54
She finely tuned her skills over the years to become an accomplished pianist. TTT *55
Her finely chosen words during the negotiation process helped secure a favorable deal. TTT *56 

Další slovní druhy slovíčka FINE

Na závěr můžeme připomenout i to, že slovo fine/'faɪn/ má také význam podstatného jména pokuta nebo slovesa pokutovat, udělit pokutu.

He got a massive fine for parking. Did you see where his car was? TTT *57
Mr Brown was ordered to pay 100 dollars in fines. TTT *58
I'm afraid they will face heavy fines. TTT *59
He got a ten-dollar fine. That's nothing. TTT *60  

Jack was fined for speeding last month. TTT *61
The company may be fined up to 100,000 pounds. TTT *62
Drivers who exceed the speed limit will be fined heavily. TTT *63
He got fined for drink-driving. TTT *64  

Překlad:
 1. Uvidíme se zítra u Jen. – OK, dobrá.
 2. Pokud chceš zůstat doma, to je v pořádku. Můžu jít sám.
 3. S tou polévkou nic není. Chutná dobře.
 4. Neboj. Ta tvoje prezentace byla v pohodě.
 5. Ano, ten byt je docela malý, ale myslím, že pro jednu osobu je to ucházející.
 6. Poslechni si tu tiskárnu. Nějak píská nebo co. – Hm, mně přijde v pořádku.
 7. Nejsou ty šaty, co mám na sobě, na ten večírek trochu nevkusné? – Ne, myslím, že jsou v pohodě.
 8. Jestli se chceš se mnou opravdu rozejít, je to v pohodě.
 9. Můžeme si objednat pizzu? – To mi nevadí.
 10. Půjdu sám. – To mi nevadí.
 11. Jaký byl ten koncert? – Ušlo to.
 12. Jaký byl ten večírek? – Ušlo to.
 13. Je jeden z nejlepších kuchařů v Británii.
 14. Je to vynikající herečka. Zbožňuji ji.
 15. V umělecké galerii bylo vystaveno několik opravdu kvalitních děl současného umění.
 16. Zaujalo ho prvotřídní řemeslné zpracování ručně vyráběného nábytku.
 17. Na pláži jsme se prvotřídně bavili, hráli si na slunci a užívali si vln.
 18. Učitelka ocenila Sářinu esej jako skvělý slohový útvar.
 19. Krejčí odvedl na mém obleku prvotřídní práci. Perfektně mi padne.
 20. Tato kniha je skvělým příkladem klasické literatury, její příběh je nadčasový.
 21. Muzeum v centru města má úžasnou sbírku výtvarného umění z různých časových období.
 22. Někteří lidé investují do výtvarného umění, protože věří, že se jeho hodnota časem zvýší.
 23. Tato restaurace je známá pro gastronomii nejvyšší úrovně, s vynikajícími pokrmy a špičkovou obsluhou.
 24. Jeho sklepení byla plná kvalitních vín.
 25. Jemný porcelán mé babičky se dědí z generace na generaci a používá se pouze při významných rodinných setkáních.
 26. Dnes je krásné počasí, ideální na piknik v parku.
 27. Šéfkuchař trval na použití lepších ingrediencí, aby pozvedl chuť pokrmu.
 28. Meg měla vytříbenější smysl pro styl než její kamarádky. Její oblečení bylo vždy dokonale sladěné.
 29. Nejkrásnějším okamžikem koncertu bylo, když hlavní zpěvák vyzpíval ten vysoký tón.
 30. Tato restaurace je známá tím, že podává nejlepší jídla v celém městě.
 31. Kuchyně restaurace je známá svými velmi vytříbenými chutěmi a výjimečnou kvalitou.
 32. Prezentace se jí opravdu povedla. Byla poučná a poutavá.
 33. Umělec použil jemný štětec, aby do obrazu dodal složité detaily.
 34. Pavučina byla tak jemná, že byla pouhým okem téměř neviditelná.
 35. Nit, kterou používala k šití, byla velmi jemná, takže se skvěle hodila na jemné látky.
 36. Mezi úspěchem a neúspěchem je tenká hranice.
 37. Měla drobnou postavu, štíhlé paže a štíhlý pas.
 38. Jako materiál podloží jsem použil jemný písek a štěrk.
 39. Před podpisem jakékoli smlouvy si vždy přečtěte drobný text. Může obsahovat důležité údaje.
 40. Drobným písmem na záručním listu bylo vysvětleno krytí a případné výjimky pro náš nový spotřebič.
 41. Klenotník použil na zásnubní prsten jemnější třídu diamantů.
 42. Jeho rukopis byl v průběhu let stále jemnější a úhlednější.
 43. Nejjemnější písek na pláži byl tak jemný, že působil téměř jako moučkový cukr.
 44. Cukrář trval na použití nejjemnějšího kakaového prášku, aby čokoládová pěna měla bohatou a sametovou strukturu.
 45. Během své kariéry jsem poznal několik vynikajících lidí.
 46. Ty kalhoty ti sedí dobře. Měl by sis je koupit.
 47. Nevím, co s tou tiskárnou je. Včera fungovala dobře.
 48. Pondělí dopoledne mi vyhovuje. Potkáme se před naší kancelářskou budovou.
 49. Ubytování nám vyhovovalo.
 50. Dařilo se jí dobře, dokud se neukázal její bývalý.
 51. Potřebuji něco k pití. Sklenice vody bude stačit.
 52. Nyní přidejte drobně nasekanou petrželku.
 53. Kuchař těstoviny posypal jemně nastrouhaným sýrem.
 54. Umělec použil jemně zašpičatělý štětec, kterým dodal portrétu složité detaily.
 55. V průběhu let se zdokonalovala ve hře na klavír a stala se z ní vynikající klavíristka.
 56. Její přesně volená slova během vyjednávání pomohla zajistit výhodnou dohodu.
 57. Dostal obrovskou pokutu za parkování. Viděl jsi, kde bylo jeho auto?
 58. Panu Brownovi bylo nařízeno zaplatit 100 dolarů na pokutách.
 59. Obávám se, že budou čelit obrovským pokutám.
 60. Dostal desetidolarovou pokutu. To nic není.
 61. Jack dostal minulý měsíc pokutu za rychlou jízdu.
 62. Ta firma může být pokutována až do výše 100 000 liber.
 63. Řidiči, kteří překročí povolenou rychlost, budou pokutováni vysokou částkou.
 64. Dostal pokutu za jízdu pod vlivem alkoholu.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Let's MAKE IT SIMPLE!

Článek o vazbě slovesa MAKE s předmětem a přídavným jménem – doplňkem.

INTERMEDIATE

Pozice přídavných jmen

Článek, ve kterém se dozvíte, která přídavná jména mohou stát jak před podstatným jménem (OLD MEN) tak za sponovým slovesem (MEN ARE OLD), a která lze použít jen v jedné z těchto dvou pozic.

PRE-INTERMEDIATE

Czenglish Alert 21: There is + přídavné jméno

Jaké nejčastější chyby dělají Češi v angličtině? Nebuďte jedni z nich! Po vazbě THERE IS nemůže být jen přídavné jméno.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Přídavné jméno FINE 4 761 Od Roman Svozílek poslední příspěvek
před 2 měsíci