Help for English

Přídavná jména s koncovkou -LY

UPPER-INTERMEDIATE Vydáno dne 11.11.2023

Příponou -LY se tvoří příslovce. Ale víte, že máme i spoustu přídavných jmén končících touto koncovkou?Přídavná jména s koncovkou -LY

Přípona -ly je známá hlavně tím, že se používá pro tvoření většiny příslovcí z přídavných jmen. Více v článku Příslovce (tvořená z přídavných jmen).

 • quickquickly
 • slowslowly
 • nicenicely

V angličtině však existuje mnoho slov, která mají koncovku -ly, ale o příslovce jít nemusí. Nejčastěji se jedná o přídavná jména odvozená od podstatných jmen.

Odvozená slova spojená s časem

Začneme však s poměrně specifickou skupinou slovíček a to jsou slova, která mají příponu -ly a používají se jako příslovce, ale i jako přídavná jména. Jde o slovíčka odvozená od podstatných jmen spojených s časem.

hourly/'aʊəli/ daily/'deɪli/ nightly/'naɪtli­/
weekly/'wi:kli monthly/'mʌnθli­/ yearly/'jɪəlɪ/

Daily chores can be exhausting. TTT *1 (příd. jm.)
I check my email daily to make sure I don't miss any important messages. TTT *2 (příslovce)
The nightly news broadcasted the latest developments in the ongoing investigation. TTT *3 (příd. jm.)
She practiced her piano skills nightly, aiming to perfect her technique. TTT *4 (příslovce)
The hourly rate for the freelance job was competitive, attracting many applicants. TTT *5 (příd. jm.)
She checked her email hourly, eagerly awaiting a response from the potential employer. TTT *6 (příslovce)
The library hosts a weekly book club for avid readers to discuss their favorite novels. TTT *7 (příd. jm.)
He exercised weekly to maintain his fitness. TTT *8 (příslovce)

Pozn.: Všimněte si, že tato slova mají spíše významy jako každodenní, každotýdenní, každoměsíční, což se do českých překladů někdy moc nehodí, proto překládáme volně.

Patří sem i odvozené tvary, např. bimonthly/baɪ'mʌn­θli/ (jednou za dva měsíce, nebo dvakrát do měsíce), biweekly/baɪ'wi:k­li/ (jednou za dva týdny, nebo dvakrát do týdne) či fortnightly/'fɔ:tna­ɪtli/ (jednou za čtrnáct dní) TTT *9.

Přídavná jména spojená s lidmi

V další kategorii však už budou slova, která sice končí na -ly, ale používají se pouze jako přídavná jména, nikoli jako příslovce.

Kořen těchto přídavných jmen popisuje člověka (či nějakou bytost) a přípona -ly vyjadřuje, co je pro ně typické, nejčastěji povahové rysy.

Asi není třeba představovat slovo friendly/'fren­dli/, které znamená přátelský, nebo přídavné jméno manly/'mænli/ s významem mužný.

The friendly cashier helped me find the right aisle for the groceries. TTT *10
Despite his manly appearance, he's very kind and gentle with children. TTT *11 

Podobných slov je celá řada. Dejte si však pozor na registr, často jde o poměrně formální výrazy, některé mohou být považovány za zastaralé a dnes by se v běžné řeči volilo jiné slovo. Mnohdy mají mírně přenesený význam, např. slovo saintly označuje někoho, kdo je “téměř svatý”, tedy je velice hodný, poctivý, počestný (prostě jako svatý, jako anděl).

Pozn.: Pokud si nejste jisti významem některých slov, stačí na ně kliknout.

friendly/'fren­dli/ manly/'mænli/ womanly/'wʊmənli
brotherly/'brʌðəli sisterly/'sɪstəli motherly/'mʌðəli/
fatherly/'fɑ:ðəli cowardly/'kaʊədli­/ saintly/'seɪntli­/
masterly/'mɑ:stəli­/ soldierly/'səʊldʒəl­i/ beastly/'bi:stli­/ (br­.)
neighbourly/'neɪbəli­/ knightly/'naɪtli­/ gentlemanly/'dʒen­tlmənli/

Tim's cowardly behaviour surprised his friends. TTT *12
The womanly grace in her movements made her a standout dancer. TTT *13
The old lady was known for her saintly kindness. TTT *14
His masterly performance on the piano impressed everyone at the concert. TTT *15
The children were frightened by the beastly growls coming from the dark forest. TTT *16
The young boy admired the knightly tales of bravery and chivalry. TTT *17 

Patří sem samozřejmě i odvozené tvary, např. unfatherly či headmasterly.

Další přídavná jména

Tím to ale určitě nekončí. Přídavných jmen s příponou -ly je víc, jen už se pro ně těžko hledá společný jmenovatel. Pojďme si ukázat několik z nich. Opět je zde kořen nejčastěji podstatné jméno a výsledné slovo popisuje něco typické, nějaký charakteristický znak.

costly/'kɒstli deadly/'dedli/ elderly/'eldəli/
gangly/'gæŋgli ghastly/'gɑ:stli­/ ghostly/'gəʊstli­/
heavenly/'hevənli leisurely/'leʒəli/ lively/'laɪvli/
lonely/'ləʊnli/ lovely/'lʌvli/ sickly/'sɪkli/
timely/'taɪmli/ untimely/ʌn'taɪmli­/ unsightly/ʌn'saɪt­li/
stately/'steɪtli lowly/'ləʊli/ earthly/'ɜ:θli
shapely/'ʃeɪpli/ deathly/'deθli/ courtly/'kɔ:tli­/
homely/'həʊmli/ (br­.) mannerly/'mænəli/ bodily/'bɒdɪli/
poorly/'pɔ:li/ (br.) otherworldly/ˌʌðə'wɜ­:ldli/ unworldly/ʌn'wɜ:l­dli/
orderly/'ɔ:dəli/ disorderly/dɪs'ɔ:dəl­i/  

Buying a new car can be very costly, so many people choose to buy used ones instead. TTT *18
She spent her leisurely Sunday afternoon reading a good book and sipping tea. TTT *19
The stray cat appeared sickly, so they took it to the vet for medical help. TTT *20
The orderly rows of books in the library made it easy to find the one she wanted. TTT *21
She wore a stately gown to the formal event, making her look elegant and graceful. TTT *22
My sister always kept her room very orderly, with everything neatly arranged on shelves and in drawers. TTT *23
Doctors analyze bodily fluids like blood and urine to diagnose various health conditions. TTT *24 

Pozn.: Některá slova však mohou být přídavná jména i příslovce. Z našeho seznamu jsou to konkrétně slova deadly, deathly, leisurely, sickly, bodily.

Patří sem vlastně i slovíčko likely/'laɪkli/, které znamená pravděpodobný, a jeho protiklad unlikely/ʌn'laɪkli­/, tedy nepravděpodobný. Na ně narazí studenti poměrně často, ale mnohdy je neumí správně používat (nevnímají je totiž jako přídavná jména, ale jako příslovce). Více se dočtete v článku Slovíčko LIKELY.

Přípona -LY nebo -Y?

Seznam přídavných jmen, která končí na -ly, si rozšíříme ještě o skupinu, kde nejde vyloženě o příponu -ly, ale o příponu -y. Ta se totiž také velmi často používá pro tvoření přídavných jmen z podstatných (sun-sunny, run-runny). Kořen těchto slov končí na L, proto je zde ve výsledku na konci opět -ly.

Některá z nich určitě dobře znáte a ani vás nenapadne k nim přistupovat jako k příslovcím. U jiných byste se ale mohli nachytat. Ač je zde koncové -ly, opět nejde o příslovce. Jsou to například přídavná jména:

chilly/'tʃɪli/ smelly/'smeli/ girly/'gɜ:li/
bubbly/'bʌbli/ hilly/'hɪli/ oily/'ɔɪli/
pebbly/'pebli/ giggly/'gɪgli/ gravelly/'grævəli­/
steely/'sti:li/ wobbly/'wɒbli/ unruly/ʌn'ru:li
prickly/'prɪkli crumbly/'krʌmbli­/ pearly/'pɜ:li/
crinkly/'krɪŋkli­/ frilly/'frɪli/ wriggly/'rɪgli/
cuddly/'kʌdli/ bristly/'brɪsli sparkly/'spɑ:kli­/

The chilly wind made everyone shiver as they waited for the bus to arrive. TTT *25
Sarah's room is so girly with its pink walls, fluffy pillows, and flowery curtains. TTT *26
The hedgehog's back was covered in prickly spines. TTT *27
I tried to make cookies, but the dough was too crumbly, so they didn't hold their shape. TTT *28
The little girl looked adorable in her frilly pink dress, twirling around with joy. TTT *29
Despite the teacher's efforts, the classroom remained unruly, with students talking and not paying attention. TTT *30 

Pozn.: Některá z nich se sem dostala oklikou přes jiné odvozené podstatné jméno, např. prick-prickle-prickly, crumb-crumble-crumbly.

Pozor na přenesené významy

Jak už bylo zmíněno výše, někdy mají tato přídavná jména i přenesené významy. Z posledního seznamu můžeme zmínit např. slovo gravelly (odvozené od slova gravel – štěrk), které může znamenat štěrkovitý, ale taky přeneseně zastřený, chraplavý (hlas). A třeba slovíčko wobbly (odvozené od wobble – kývání) může znamenat rozviklaný (třeba židle), ale taky roztřesený, nejistý (např. hlas, kolena).

Walking on the gravelly path in her high heels was quite uncomfortable for Emily. TTT *31
The actor's gravelly voice added a mysterious tone to the character. TTT *32
The plastic chair I was sitting on was a bit wobbly, but I didn't want to say anything to the hosts. TTT *33
Her legs were still a bit wobbly, but she managed to take a few steps. TTT *34  

Další přídavná jména, kde by mohl překvapit přenesený význam, jsou například:

bubbly/'bʌbli/ – temperamentní stately/'steɪtli – majestátní
timely/'taɪmli/ – vhodně načasovaný untimely/ʌn'taɪmli­/ – špatně načasovaný
shapely/'ʃeɪpli/ – ladných tvarů homely/'həʊmli/ – útulný
courtly/'kɔ:tli­/ – zdvořilý poorly/'pɔ:li/ – churavý
unsightly/ʌn'saɪt­li/ – nevzhledný steely/'sti:li/ – nezlomný
unruly/ʌn'ru:li – neukázněný lowly/'ləʊli/ – prostý, obyčejný
neighbourly/'neɪbəli­/ – přívětivý prickly/'prɪkli – nedůtklivý, ožehavý
orderly/'ɔ:dəli/ – uspořádaný disorderly/dɪs'ɔ:dəl­i/ – chaotický, neukázněný

Koncové -LY, ale nemáme kořen slova

Existuje i pár slovíček, která sice končí na -ly, ale nejsou tvořena ze samostatně stojícího kořene, např. silly/'sɪli/ (hloupoučký), ugly/'ʌgli/ (ošklivý), grisly/'grɪzli/ (děsivý), burly/'bɜ:li/ (statný), slovenly/'slʌvnli (lajdácký), jolly/'dʒɒli/ (veselý), surly/'sɜ:li/ (nevrlý, mrzutý) nebo measly/'mi:zli/ (mizerný). Ovšem to poslední má základ ve slově measles/'mi:zlz (spalničky).

The comedian's silly jokes had the whole audience laughing uncontrollably. TTT *35
The detective investigated the grisly crime scene, trying to piece together what had happened. TTT *36
The burly construction worker lifted the heavy beams effortlessly. TTT *37
After working hard on the project, all she got was a measly pat on the back. TTT *38
Sarah's slovenly appearance shocked her friends. Her clothes were wrinkled, and her hair was unkempt. TTT *39 

Světové strany

Do dnešního článku bychom mohli zařadit i světové strany, u kterých lze pomocí koncového -erly vytvořit opět přídavné jméno (které končí na -ly a mohli byste ho pak mylně používat jako příslovce).

 • westerly/'wes­təli/ – západní (ze západu, směrem na západ)
 • easterly/'i:stəli – východní (z východu, směrem na východ)
 • northerly/'nɔ:ðəli – severní (ze severu, směrem na sever)
 • southerly/'sʌðəli/ – jižní (z jihu, směrem na jih) pozor na výslovnost

The westerly wind blew gently, carrying the scent of blooming flowers across the field. TTT *40
The weather forecast predicts an easterly breeze, so it might be a good day for sailing. TTT *41
The birds flew in a northerly direction, probably searching for food and a safe place to roost. TTT *42
We live on the southerly side of the hill, so our garden gets plenty of sunlight throughout the day. TTT *43 

Přídavná jména ze světových stran se ale tvoří hlavně pomocí koncovky -ern (western/'wes­tən/ – západní, southern/'sʌðən/ – jižní), směr vyjadřuje i koncové -ward (northward/'nɔ:θwəd/) či -bound (eastbound/'i:stbaʊn­d/). Více si můžete nastudovat v článku Světové strany v angličtině.

Asi vás nepřekvapí, že v angličtině plní podstatná jména často i roli přídavných jmen, např. glass table, car accident, lemon tea.

Ovšem v tomto článku z podstatných jmen tvoříme přídavná jména pomocí koncovky -ly. Proč se tedy tato koncovka používá a je nutná?

Někdy je rozdíl minimální, někdy je to věc kolokací (zažitých spojení) a jindy koncové -ly vyjadřuje spíše přenesený význam. Pojďme si to ukázat na třech příkladech:

BODY vs. BODILY

Podstatné jméno body znamená tělo. Můžeme ho použít i jako přídavné jméno tělesný, např. body temperature. V článku zmíněné slovo bodily má ovšem také význam tělesný.

Zde je to věc kolokací. Např. bodily temperature asi neuslyšíte, ale bodily sensations (tělesné pocity) jsou mnohem častější než body sensations. Další kolokace je třeba bodily harm (ublížení na zdraví).

PEARL vs. PEARLY

Podstatné jméno pearl je perla, ale i perlový. Např. pearl necklace (perlový náhrdelník). Přídavné jméno pearly popisuje, že je něco jako perla, třeba barvou, leskem apod. Zmínit můžeme pearly gates (v češtině Nebeská brána).

WOOL vs. WOOLLY

Slovo wool je vlna, ale i vlněný (např. wool industry). Odvozené woolly má také význam vlněný, ale i třeba huňatý či chlupatý (tedy nemusí už jít o výrobek z vlny). V americké angličtině je častější pravopis wooly.

A když si třeba vezmeme vlněnou čepici, v Británii uslyšíte woolly hat, v Americe ale spíše wool hat.

Slovíčko woolly/'wʊli/ má ovšem i přenesený význam vágní, nejasný, zmatený.

Jak je použít jako příslovce

Řekli jsme si tedy, že ačkoli tato slova mají koncové -ly, nejsou to příslovce, ale přídavná jména. A podle toho s nimi pracujeme (viz příkladové věty výše).

Co když ale potřebujeme příslovce? Co když chceme přeložit přátelsky, mužně, hloupě apod.?

Nelze se k nim chovat jako k běžným přídavným jménům a přidat další příponu -ly (neexistuje slovo friendlily či sillily). Význam příslovce vytvoříme opisem za použití této struktury:

in a + (adjective) + way

Příslovce přátelsky bude znít in a friendly way (doslova přátelským způsobem), hloupě bude in a silly way (tedy hloupým způsobem).

She talked to me in a friendly way. TTT *44
Sarah wore her hat in a silly way, tilting it to the side and pretending to be a character from a cartoon. TTT *45
He fled in a cowardly way, leaving his friends behind. TTT *46
The toddler walked in a wobbly way as she took her first steps, holding onto the furniture for support. TTT *47
The children behaved in an unruly way, running and shouting through the house without any regard for the guests. TTT *48 

Místo slovíčka way lze použít i slova manner/'mænə/ nebo fashion/'fæʃən/. Věta ale bude znít více formálně.

He laughed in a silly manner. TTT *49
He submitted his project in a timely manner. TTT *50
They ran away in a cowardly fashion. TTT *51  

Překlad:
 1. Denní povinnosti mohou být vyčerpávající.
 2. Denně kontroluji svůj e-mail, abych se ujistil, že mi neunikla žádná důležitá zpráva.
 3. Ve večerních zprávách se objevily nejnovější informace o probíhajícím vyšetřování.
 4. Každou noc cvičila na klavír a snažila se zdokonalit svou techniku.
 5. Hodinová sazba za práci na volné noze byla zajímavá a přilákala mnoho uchazečů.
 6. Každou hodinu kontrolovala svůj e-mail a netrpělivě čekala na odpověď od potenciálního zaměstnavatele.
 7. V knihovně se každý týden koná knižní klub, kde vášniví čtenáři diskutují o svých oblíbených románech.
 8. Každý týden cvičil, aby si udržel kondici
 9. slovo FORTNIGHT má totiž význam “čtrnáct dní”
 10. Příjemná pokladní mi pomohla najít správnou uličku s potravinami.
 11. Navzdory svému mužnému vzhledu je velmi milý a laskavý k dětem.
 12. Timovo zbabělé chování jeho přátele překvapilo.
 13. Ženský půvab v jejích pohybech z ní dělal výjimečnou tanečnici.
 14. Ta starší dáma byla známá svou svatou laskavostí.
 15. Jeho mistrovská hra na klavír všechny účastníky koncertu ohromila.
 16. Děti vyděsilo příšerné vrčení vycházející z temného lesa.
 17. Mladý chlapec obdivoval rytířské příběhy o statečnosti a rytířství.
 18. Koupě nového vozu může být velmi nákladná, a proto mnoho lidí volí raději nákup ojetého vozu.
 19. Pohodové nedělní odpoledne strávila četbou dobré knihy a popíjením čaje.
 20. Zatoulaná kočka vypadala nezdravě, a tak ji vzali k veterináři, aby jí poskytl lékařskou pomoc.
 21. Díky uspořádaným řadám knih v knihovně bylo snadné najít tu, kterou chtěla.
 22. Na slavnostní událost si oblékla impozantní šaty, ve kterých vypadala elegantně a půvabně.
 23. Moje sestra měla v pokoji vždycky velký pořádek, všechno úhledně srovnané na policích a v zásuvkách.
 24. Lékaři analyzují tělesné tekutiny, jako je krev a moč, aby mohli diagnostikovat různé zdravotní potíže.
 25. V chladném větru se všichni třásli, když čekali na příjezd autobusu.
 26. Sářin pokoj je tak dívčí, má růžové stěny, nadýchané polštáře a květinové závěsy.
 27. Ježek měl hřbet pokrytý pichlavými bodlinami.
 28. Pokusila jsem se upéct sušenky, ale těsto bylo příliš drobivé, takže nedržely tvar.
 29. Holčička vypadala ve svých růžových šatech s volánky rozkošně a radostně se vrtěla.
 30. Navzdory snaze učitele zůstávala třída neukázněná, žáci mluvili a nedávali pozor.
 31. Chůze po štěrkové cestě na vysokých podpatcích byla pro Emily dost nepohodlná.
 32. Hercův chraplavý hlas dodal postavě tajemný nádech.
 33. Plastová židle, na které jsem seděl, byla trochu viklavá, ale nechtěl jsem hostitelům nic říkat.
 34. Její nohy byly stále roztřesené, ale zvládla udělat pár kroků.
 35. Komikovy bláznivé vtipy způsobily, že se publikum neovládalo smíchy.
 36. Detektiv zkoumal děsivé místo činu a snažil se zjistit, co se stalo.
 37. Statný stavební dělník zvedl těžké trámy bez námahy.
 38. Po tvrdé práci na projektu dostala jen mizerné poplácání po zádech.
 39. Sářin nedbalý vzhled její přátele šokoval. Měla pomačkané oblečení a neupravené vlasy.
 40. Západní vítr jemně foukal a roznášel po poli vůni rozkvetlých květin.
 41. Předpověď počasí předpovídá východní vítr, takže by to mohl být dobrý den pro plavbu.
 42. Ptáci letěli severním směrem, pravděpodobně hledali potravu a bezpečné místo k hnízdění.
 43. Bydlíme na jižní straně kopce, takže naše zahrada má po celý den dostatek slunečního světla.
 44. Mluvila se mnou kamarádsky.
 45. Sarah měla klobouk směšně nasazený, nakloněný na stranu a předstírala, že je postavička z kresleného filmu.
 46. Zbaběle utekl a zanechal za sebou své přátele.
 47. Batole při prvních krůčcích chodilo vrávoravě a přidržovalo se nábytku.
 48. Děti se chovaly neukázněně, pobíhaly po domě a křičely, aniž by braly ohled na hosty.
 49. Hloupě se zasmál.
 50. Svůj projekt předložil včas.
 51. Zbaběle utekli.

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Pokračovat můžete zde:

UPPER-INTERMEDIATE

Cvičení: Přídavná jména s koncovkou -LY

Otestujte si znalost pokročilých přídavných jmen s koncovým -LY

PRE-INTERMEDIATE

Cvičení: Tvoření příslovcí

Víte, kdy se z přídavného jména vytvoří příslovce přidáním koncovky -LY? Znáte pravopisné změny, ke kterým může dojít? Vyzkoušejte si krátké cvičení.

INTERMEDIATE

Přídavná jména s předložkami

Procvičte si správné kombinace přídavných jmen s předložkami.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Přídavná jména s koncovkou -LY 1 254 Od evaoslik poslední příspěvek
před 19 dny